Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του/της ενοικιαστή της εταιρείας BIKE IT EE υπόκειται στους παρόντες όρους, οι οποίοι συμφωνούν με τα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει και δη από 25-05-2018 στη χώρα μας, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ EE διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας, ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, ώστε να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη ή παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία στα δεδομένα αυτά, καθώς και η τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους, όπως και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. Στα πλαίσια αυτά η ΒΙΚΕ ΙΤ EE προβαίνει στη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Ενημέρωση των όρων απορρήτου

Η ΒΙΚΕ ΙΤ EE διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής, αναθεώρησης και ενημέρωσης των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του σχετικού νομικού πλαισίου.
Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν μεταβολές, καθώς η συνεχής χρήση των παραπάνω διαδικτυακών τόπων συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.
Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται αναρτημένοι αποτελούν κάθε φορά την τελευταία, επικαιροποιημένη και αναθεωρημένη έκδοση αυτών.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

Η BIKE IT EE συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν.

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων

Με την παροχή της συγκατάθεσης των επισκεπτών θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου:

  • Να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους
  • Να δημιουργήσουμε μια σύμβαση με αυτούς
  • Να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή με την παροχή προνομιακών εκπτώσεων
  • Να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
  • Να επαληθεύσουμε την ταυτότητά τους όταν χρησιμοποιούν τις  εν λόγω υπηρεσίες
  • Να ανταποκριθούμε σε θέματα υποστήριξης απέναντί τους
  • Να απαντούμε στα σχόλια ή τα ερωτήματα που υποβάλλονται στις ιστοσελίδες, να ζητούμε τα σχόλιά τους ή εάν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε έρευνες
  • Να αναγνωρίσουμε πως θα βελτιώσουμε και προσαρμόσουμε τους ιστότοπους μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, μέσω της τεχνικής ανάλυσης των πεδίων επισκεψιμότητάς τους, διαμορφώνοντας επί παραδείγματι τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους ιστότοπους – όπου αυτό συνεπάγεται τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών – προκειμένου να προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία
  • Να παρέχουμε, μέσω αποστολής e-mail, διαφημιστικές πληροφορίες (πληροφορίες μάρκετινγκ) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, μπορούν να μας ενημερώσουν, μέσω των ιστοσελίδων μας, ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση αποστολής των εν λόγω e-mails
  • Να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στις ιστοσελίδες μας, ώστε να εντοπίσουμε π.χ. πιθανή δόλια δραστηριότητα και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων
  • Για να διαχειριζόμαστε τις νομικές και επιχειρησιακές μας υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το περιεχόμενο και την απάτη
  • Εάν απαιτηθεί, να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήσεις/ερωτήματα/αιτήματα δημόσιων αρχών, δικαστηρίου και δημόσιων φορέων που διεξάγουν έρευνα
  • Για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο

Πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών μας

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες μας δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους στοιχεία ή να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούν να αιτηθούν γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για τη συμμόρφωσή μας με τον νόμο, για την αποτροπή απάτης, την είσπραξη αμοιβών, την επίλυση διαφορών και προβλημάτων, τη βελτίωση των όρων χρήσης και άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από τον νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ εγγυάται ότι ΔΕΝ θα γίνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες όρους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, έγκριση, συναίνεση και συγκατάθεσή τους. Επιπλέον η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ εγγυάται ότι συλλέγει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρόνο επεξεργασίας τους, συναφή και κατάλληλα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτείται να τα επικαιροποιεί και εάν είναι ανακριβή να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πως διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μας

Αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε ασφαλείς διακομιστές, οι οποίοι διαχειρίζονται οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, καθώς και περιστασιακά αρχεία σε έντυπη μορφή που διατηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία στην Ελλάδα. Οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε ή μεταδίδουμε προστατεύονται από τα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας και πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ταυτότητας δύο στοιχείων και κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου ενδείκνυται

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή να αιτηθεί:

 • Την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή
 • Την επανεξέταση των προσωπικών του πληροφοριών
 • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών του
 • Τη διαγραφή των δεδομένων του
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσής του επεξεργασίας των δεδομένων του. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασιζόταν στη συγκατάθεσή του για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή του
 • Τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν των κατηγοριών δεδομένων και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων του, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από την ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τυχούσα ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όταν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στην ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ και να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς δική μας αντίρρηση ή ακόμη και να αιτηθεί την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό
 • Να υποβάλει παράπονο/καταγγελία είτε στην εταιρεία μας, μέσω αποστολής e-mail, είτε σε αρμόδια εποπτική αρχή

Τα ανωτέρω δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν, για παράδειγμα, υπέχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας. Ενδέχεται επομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιβάλλεται να διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία τους, ακόμα και μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής τους.
Όπου απαιτείται η παροχή των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών μας να συμμορφώνονται με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μ’ αυτούς ή να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που μας έχουν ανατεθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται είναι προαιρετική.

Web Analytics

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο της ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, ορισμένες πληροφορίες τους καταγράφονται, είναι ανώνυμες και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • τη διεύθυνση IP ή τη διεύθυνση IP διακομιστή μεσολάβησης
 • το όνομα τομέα που αιτήθηκαν
 • το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, ανάλογα με τη διαμόρφωση της σύνδεσης ISP
 • την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης στους ιστότοπους
 • τη διάρκεια της συνεδρίας τους
 • τις σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση
 • ο αριθμός των φορών που απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους μας εντός οποιουδήποτε μήνα
 • τη διεύθυνση URL του αρχείου που βλέπουν και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν
 • την ιστοσελίδα που τους παραπέμπει στους ιστότοπούς μας και
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής τους

Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, μετά από τη συναίνεση/συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών της. Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών των ιστοτόπων της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ  ενημερώνει τους επισκέπτες του ιστοτοπου της ότι τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής του, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων των διαδικτυακών τόπων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται τα πεδία τα οποία είναι χρήσιμα ή δημοφιλή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα των διαδικτυακών τόπων https://www.bikeitrentals.com/ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτών.
Ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η BIKE IT ΕE δεν θα διαθέσει, διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την ανταπόκρισή της σε νομικές υποχρεώσεις της προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας σε όλα τα πρόσωπα της εταιρείας μας, στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, στην ασφαλιστική μας εταιρεία, στο χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα, σε θεσμικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο υποχρεούμαστε να τα αποκαλύψουμε, κατόπιν δικαστικής εντολής.
Σε κάθε περίπτωση, η BIKE IT ΕE λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι πελάτες της ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στους διαδικτυακούς ιστότοπούς μας χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση του τρίτου προσώπου, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων, με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των παρόντων όρων, να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη.